Условия

Прекъсване и пропуски в обслужването

Докато ние се опитваме да направим така, че стандартът на този сайт да остане висок и да го поддържаме да работи без прекъсване, интернет изначално е нестабилна среда и по всяко време могат да възникнат грешки, пропуски, прекъсвания в обслужването и забавяне. Ние няма да носим отговорност за такива грешки, пропуски, прекъсвания или забавяния или да имаме каквото и да е текущо задължение или отговорност да привеждаме в действие този уебсайт (или която и да е определена част от него) или да осигуряваме услугата, предлагана на този уебсайт. От време на време ние можем без предизвестие да променяме спецификациите на този сайт.

Информацията на този сайт

Въпреки че полагаме всички усилия, за да направим така, че информацията на този сайт да бъде точна и пълна, част от нея ни се предоставя от трети страни и ние не сме в състояние да проверим точността и пълнотата й. Ние не поемаме каквато и да е отговорност, произтичаща от всяка неточност или пропуск в която и да е информация в сайта или каквато и да е отговорност по отношение на информацията, предоставената в този сайт от вас, от който и да е друг потребител на сайта или от друго лице.

Вашето използване на този сайт

Можете да ползвате този сайт само за законни цели, когато търсите работа или за да ви помогне в кариерата ви. Вие не трябва при никакви обстоятелства да се стремите да подкопавате сигурността на сайта или на каквато и да е информация, предоставена на или достъпни чрез него. По-специално, но не само , вие не трябва да се опитвате да получите достъп до, да промените или да изтривате каквато и да е информация, до която нямате оторизиран достъп, да се стреми да претоварвате системата чрез спам или верижни писма, да предприемате каквото и да е действие или да използвате устройство, модул или софтуер, за да разрушите, забавите, повредите или по какъвто и да е друг начин да възпрепятствате действието на този сайт или да се опитвате да дешифрирате, разглобите или модифицирате който и да е софтуер, кодиране или информация, съдържащи се на сайта.

Единствено вие носите отговорност за информацията, предоставена от Вас на този сайт. Вие сте отговорни за това, цялата информация, предоставена от вас, да бъде вярна, точна, актуална и неподвеждаща или измамна, както и да не е дискриминативна, нецензурна, обидна, клеветническа или по друг начин нелегална, незаконна или в нарушение на всички приложими закони, наредби, директиви или кодекси за поведение или авторско право, търговска марка или други права на интелектуална собственост на което и да е лице във всяка юрисдикция.

Можете също са отговорни за гарантиране, че цялата информация, данни и файлове са без вируси или други съчетания или двигатели, които могат да навредят или да влияе на всяка система или данни, преди да бъдат представени на този сайт. Ние си запазваме правото да премахват всяка информация, предоставена от Вас, от сайта по свое усмотрение, по всяко време и по някаква причина без да е длъжна да дава обяснения.

Информацията, предоставена от Вас,

ние ще използваме предоставената от вас (включително и без ограничение, чувствителни лични данни) за подпомагане на процеса на наемане и свързани с административни функции. Това ни включва, наред с други неща, обработка и съхранение на информация (включително и без ограничение, чувствителни лични данни) и предаване или предоставяне на разположение онлайн тази информация на потенциалните работодатели и клиенти; информация за свободните работни места и разположени, ще бъде предадена на кандидатите и ще бъдат публикувани директно на сайта. Ние използваме трета страна да ни помогне да обработим Вашата информация като част от процеса на подбор. Ние можем да събираме и обобщени данни от информацията, предоставена от вас да ни помогне да разберем нашите потребители като група, така че ние може да ви осигури по-добро обслужване. Може също така да акции агрегат информация с избрани трети страни, без да се разкриват лични имена или идентифицираща информация. Вие сте съгласни ние да използваме предоставената от вас информация, (включително и не само лични данни) по всеки от тези начини. Като използваме сайта в съответствие със Закона за защита на личните данни на ОК, ние ще обработим всички данни, осигурени от вас при попълването на онлайн регистрационните формуляри и формулярите за кандидатстване за работа и всички следващи формуляри, оценки и лични данни, които вие попълните и ни осигурите. Повече за вашите лични данни е обяснено в раздел Политика на поверителност.

Сигурност и парола.

За да се регистрирате като кандидат и да кандидатствате за работа на този сайт, вие ще се нуждаете от имейл адрес и парола. Единствено вие ще сте отговорни за безопасното и правилно използване на вашата парола, която трябва винаги да се пази в тайна и да не бъде разкривана на друг. Трябва да ни уведомите незабавно, ако сте убедени, че вашата парола се знае от някой друг или ако тя може да бъде използвана по непозволен начин. Ние не носим отговорност за неразрешена или неправилна употреба или разкриване на парола.

Прекратяване.

Вие можете да прекратите вашата регистрация и/или да откажете достъп до сайта или до която и да е част от него (включително каквито и да е услуги, стоки и информация, налични на или чрез сайта) по всяко време по ваша собствена преценка и без обяснение или предизвестие.

Отговорност.

Ние не носим отговорност за каквато и да е загуба (била тя пряка или непряка, загуба на бизнес, приходи или доходи, напразни разходи, подправяне или унищожаване на данни или за каквито и да е други индиректни загуби или загуби като следствие), които произтичат от употребата на сайта и с настоящето ние изключваме такава отговорност била тя в договор, закононарушение, даващо право на предявен риск (включително за небрежност) или др. Изключваме всички представяния, упълномощавания или условия, свързани с уебсайта и неговата употреба до максималната степен, разрешена от закона.

Вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни обезщетявате за всички разходи, искове, загуби, отговорности или съдебни процедури, произтичащи от употреба на този сайт или от злоупотребата от ваша страна с него. Трябва да ни уведомите незабавно, ако някой предяви или заплашва да предяви иск срещу вас, свързан с използването на този сайт от ваша страна.

Избор на право и юрисдикция

Използването на този сайт и всички споразумения, сключени чрез този сайт, се управлява и обяснява в съответствие със законите на Англия & Уелс. Съдилищата на Англия трябва да имат изключителна компетентност за разрешаване на всякакви спорове, произтичащи от или във връзка с употребата на този уебсайт или на споразумение, сключено чрез този сайт. Някои от стоките или услугите, предлагани чрез този сайт, може да не са законосъобразни или може да не са разрешени в някои страни извън Обединеното кралство. Ако се опитате да поръчате, получите, закупите или по друг начин да се възползвате от всички тези стоки или услуги, ние не поемаме никаква отговорност за каквито и да е загуби, понесени от вас при използването на тази интернет страница, които не бихте претърпели, ако имахте достъп до сайта като жител на ОК (включително като резултат от това, че сме възпрепятствани от закон, разпоредба или постановление, приложими в която и да е страна, да отговорим на някоя молба или запитване).

Промени в Общите условия и обявяване в невалидност: Тези условия на уебсайта могат да бъдат променяни от нас по всяко време. Ще се счита, че приемате условията (както са променени) при следващото използване на сайта от ваша страна след всяко изменение.

Делимост:

Ако която и да е клауза от тези условия бъде обявена за невалидна от компетентния съд, тази валидност няма да окаже влияние върху останалите клаузи, които ще останат напълно в сила.

Recruiting Сега